Faculty Member Books Published
Prof. (Dr.) Shakeel Ahmed Raina (Principal)
Dr. Shamim A. Azad
Prof. Junaid Jazib
Dr. Nahim Un Nisa
Dr. Khalid Rayaz
Dr. Shahida Shabnum